Trang chủ   |   Nguồn truy cập mở   |   THƯ VIỆN SỐ   |   TÀI NGUYÊN SỐ DSPACE
 


Tra cứu trực tuyến
Những điều cần biết
Đề nghị mua sách
Tài liệu nghiệp vụ
 
 

Hình ảnh hoạt động


Chức năng, nhiệm vụ
Chức năng và nhiệm vụ

I.  Chức năng, nhiệm vụ đơn vị

1. Chức năng

Trung tâm Thông tin – Thư viện có chức năng thu thập, lưu trữ, bảo quản,  cung cấp, phổ biến thông tin khoa học phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường; đồng thời hỗ trợ cán bộ, sinh viên và bạn đọc trong việc khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn thông tin phục vụ cho công tác giảng giạy, học tập và nghiên cứu khoa học .

2. Nhiệm vụ

            - Xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch, chiến lược phát triển Trung tâm Thông tin – Thư viện nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Nhà trường.

            - Lập kế hoạch bổ sung, sưu tập nguồn tài nguyên thông tin dạng in ấn, điện tử, ... phù hợp với mục tiêu, chiến lược đào tạo của Nhà trường; thanh lý những tài liệu cũ, nội dung không phù hợp nhằm thường xuyên bảo đảm nâng cao chất lượng nguồn thông tin theo qui định hiện hành.

            - Thu thập, tiếp nhận và lưu chiểu những ấn phẩm do Nhà trường xuất bản, các luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ do Nhà trường đào tạo.

            - Tổ chức xử lý thông tin, lưu trữ và bảo quản thông tin; xây dựng bộ máy tra cứu truyền thống và hiện đại phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

- Nghiên cứu ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin vào hoạt động thông tin thư viện, quản lý, lưu trữ và đẩy mạnh khai thác, sử dụng nguồn thông tin của Trung tâm quản lý nhằm phục vụ hiệu quả theo yêu cầu bạn đọc.

            - Tham mưu, đề xuất Hiệu trưởng thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ thuộc Trung tâm Thông tin – Thư viện và cán bộ tư liệu của các đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển của Nhà trường.

            - Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm quản lý và chuyên môn nghiệp vụ với các Trung tâm Thông tin – Thư viện, các đơn vị liên quan của các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước. 

3. Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện (hoặc Phó Giám đốc được ủy quyền): ký tắc các công văn, giấy tờ ... thuộc chức năng hoặc đơn vị soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành hoặc đồng ký tắt các văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm do các đơn vị liên quan phối hợp soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành.

II. Phân công nhiệm vụ cá nhân

 

STT

HỌ TÊN

ĐẢM NHẬN CÁC CÔNG VIỆC

Lãnh đạo đơn vị

1

Nguyễn Thị Thu Hà

Công tác quản lý:

- Xây dựng kế hoạch, triển khai kế hoạch chuyên môn chung cho toàn Trung tâm. Kiểm tra, tổng kết đánh giá hoạt động chuyên môn của Trung tâm.

- Tham mưu cho lãnh đạo Trường về vấn đề chuyên môn của Trung tâm: Chiến lược phát triển, xây dựng vốn tài nguyên thông tin, phương thức phục vụ bạn đọc,…

- Quan hệ hợp tác, đối ngoại với các trung tâm, các thư viện trong lĩnh vực bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, trao đổi thông tin và phát triển thư viện theo hướng hiện đại.

Công tác chuyên môn:

- Phụ trách mảng Công tác Lưu hành; trực tiếp phụ trách công tác phát triển bạn đọc.

- Phụ trách mảng bổ sung vốn tài liệu của Trung tâm.

- Phụ trách mảng Công tác Thông tin – Tư liệu. Trực tiếp làm các công việc sau:

+ Phân loại, biên mục, nhập dữ liệu mảng đề tài nghiên cứu khoa học.

+ Xây dựng, quản lý và lưu thông tài liệu số: Số hóa tài liệu để xây dựng các bộ sưu tập số; sưu tầm, tìm kiếm và tải các file dữ liệu để xây dựng các bộ sưu tập số; biên mục, đưa thông tin lên “Thư viện số”, “Tài nguyên số”.

- Trực tiếp phụ trách mảng ứng dụng CNTT vào hoạt động Thông tin – Thư viện.

2

Trần Thị Khánh

Công tác quản lý:

Phụ trách cơ sở vật chất và trang thiết bị của trung tâm.

Công tác chuyên môn:

- Phụ trách công tác Phân loại, biên mục, nhập dữ liệu trong phần mềm Vebrary.

- Trực tiếp Phân loại, biên mục, nhập dữ liệu vào phần mềm Vebrary các loại hình truyền thống sau:

 + Luận ấn tiến sỹ;

 + Luận văn Thạc sỹ;

 + Xử lý tài liệu tiếng Anh.

- Nghiên cứu và sử dụng các công cụ nghiệp vụ liên quan đến công tác phân loại, biên mục; định chủ đề, định từ khóa ... trong hoạt động chuyên môn.

- Xây dựng, tổ chức, quản lý hệ thống mục lục truyền thống và hướng dẫn cán bộ cập nhật thông tin vào hệ thống mục lục truyền thống.

- Quản lý sổ sách liên quan đến vốn tài liệu của Trung tâm.

- Tổ chức, sắp xếp kho môn loại (DDC23) cho tài liệu: Luận án Tiến sỹ, luận văn Thạc sỹ.

Tổ Lưu hành

1

Võ Hoàng Lan

Công tác quản lý:

Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch, kiểm tra tiến độ công việc của tổ.

Công tác chuyên môn:

- Trực tiếp phụ trách mảng Công tác Lưu hành. Trực tiếp làm các công việc sau: 

+ Cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu bạn đọc

+ Quản lý bạn đọc qua Phân hệ quản trị lưu thông.

+ Quản lý các bộ hồ sơ thanh toán ra trường, chuyển trường, chuyển công tác, nghỉ hưu cho cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên của trường...

- Tham gia trực ngày thứ 7.

- Quản lý công tác về vốn tài liệu tại các kho tài liệu của Trung tâm. Trực tiếp làm các công việc sau:

+ Sắp xếp, bảo quản vốn tài liệu kho tài liệu tiếng Việt (Vb)

+ Thực hiện công tác đền tài liệu.

+ Phối kết hợp với các tổ trong công tác bổ sung và thanh lọc tài liệu tại Trung tâm và các công tác khác.

- Trực tiếp phụ trách mảng phát triển bạn đọc.

2

Trần Thanh Quang

Trực tiếp làm công tác phục vụ bạn đọc:

- Cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu bạn đọc

- Quản lý bạn đọc qua Phân hệ quản trị lưu thông.

- Tham gia trực ngày thứ 7.

- Sắp xếp, bảo quản vốn tài liệu kho tài liệu Giáo trình

- Thực hiện công tác đền tài liệu.

- Phối kết hợp với các tổ trong công tác bổ sung và thanh lọc tài liệu tại Trung tâm và các công tác khác.

3

Nguyễn Thị Trang

Trực tiếp làm công tác phục vụ bạn đọc:

- Cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu bạn đọc.

- Quản lý bạn đọc qua Phân hệ quản trị lưu thông. Trực tiếp phụ trách công việc gia hạn tài liệu cho bạn đọc là cán bộ, giảng viên.

- Tham gia trực ngày thứ 7.

- Sắp xếp, bảo quản vốn tài liệu kho tài liệu tiếng Việt (Vb)

- Thực hiện công tác đền tài liệu.

- Phối kết hợp với các tổ trong công tác bổ sung và thanh lọc tài liệu tại Trung tâm và các công tác khác

- Tham gia công tác phát triển bạn đọc.

4

Hoàng Thị Mỹ Hà

Trực tiếp làm công tác phục vụ bạn đọc:

- Cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu bạn đọc.

- Quản lý bạn đọc qua Phân hệ quản trị lưu thông.

- Sắp xếp, bảo quản vốn tài liệu kho tài liệu tra cứu; tài liệu báo – tạp chí.

- Phối kết hợp với các tổ trong công tác bổ sung và thanh lọc tài liệu tại Trung tâm và các công tác khác.

- Biên mục và bổ sung dữ liệu cho tài liệu dạng tạp chí.

5

Lê Thị Tường Vi

Trực tiếp làm công tác phục vụ bạn đọc:

- Cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu bạn đọc.

- Quản lý bạn đọc qua Phân hệ quản trị lưu thông.

- Tham gia trực ngày thứ 7.

- Sắp xếp, bảo quản vốn tài liệu kho tài liệu tiếng Việt (Vv)

- Thực hiện công tác đền tài liệu.

- Phối kết hợp với các tổ trong công tác bổ sung và thanh lọc tài liệu tại Trung tâm và các công tác khác

Tổ Bổ sung – Phân loại – Biên mục

1

Trần Thị Diễm Chi

Công tác quản lý:

Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch, kiểm tra tiến độ công việc của tổ.

Công tác chuyên môn:

- Phụ trách công tác Phân loại, biên mục, nhập dữ liệu tài liệu dạng in ấn. Trực tiếp làm các công việc: Phân loại, biên mục, định chủ đề, định từ khóa, tóm tắt tài liệu cho tài liệu dạng sách.

- Quản lý phân hệ Biên mục của phần mềm Vebrary.

- Quản lý và trực tiếp tham gia các công tác liên quan đến hệ thống mục lục tra cứu truyền thống (mục lục phích) của Trung tâm.

- Quản lý sổ sách, giấy tờ liên quan đến vốn tài liệu tại Trung tâm.

- Phối kết hợp với các tổ trong một số công tác của Trung tâm.

2

Hoàng Phú

- Trực tiếp làm các công tác: Phân loại, biên mục, định chủ đề, định từ khóa, tóm tắt tài liệu cho tài liệu dạng sách.

- Quản lý phân hệ Biên mục của phần mềm Vebrary.

- Tham gia các công tác liên quan đến hệ thống mục lục tra cứu truyền thống (mục lục phích) của Trung tâm

- Phối kết hợp với các tổ trong một số công tác của Trung tâm.

3

Bùi Thị Thanh Nhãn

- Trực tiếp làm các công tác: Phân loại, biên mục, định chủ đề, định từ khóa, tóm tắt tài liệu cho tài liệu dạng sách.

- Quản lý phân hệ Biên mục của phần mềm Vebrary.

- Tham gia các công tác phục vụ bạn đọc; trực tiếp phụ trách kho Tài liệu Ngoại văn, kho tài liệu Hạn chế.

- Phối kết hợp với các tổ trong công tác bổ sung và thanh lọc tài liệu tại Trung tâm và các công tác khác.

4

Nguyễn Hiếu Hạnh

- Quản lý các con dấu và sổ sách, giấy tờ liên quan đến vốn tài liệu tại Trung tâm. Trực tiếp làm các công việc sau:

+ Kiểm tra hóa đơn, chứng từ và tài liệu khi bộ phận bổ sung nhập tài liệu tại Trung tâm và tài liệu biếu tặng, dự án,...

+ Phân kho cho các tài liệu và xử lý kỹ thuật: Đóng dấu chủ quyền, vào sổ đăng ký, mã kho, ...

- Tham gia vào công tác Phân loại, biên mục, định chủ đề, định từ khóa, tóm tắt tài liệu cho tài liệu dạng sách.

- Quản lý phân hệ Biên mục của phần mềm Vebrary.

- Tham gia các công tác liên quan đến hệ thống mục lục tra cứu truyền thống (mục lục phích) của Trung tâm.

- Phối kết hợp với các tổ trong một số công tác của Trung tâm.

Tổ Thông tin – Tư liệu

1

Nguyễn Thanh Sỹ

Công tác quản lý:

Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch, kiểm tra tiến độ công việc của tổ.

Công tác chuyên môn:

- Xây dựng, quản lý và lưu thông tài liệu số (TL điện tử). Trực tiếp làm các công việc sau: 

+ Số hóa tài liệu để xây dựng các bộ sưu tập số.

+ Sưu tầm, tìm kiếm và tải các file dữ liệu để xây dựng các bộ sưu tập số.

+ Biên mục, đưa thông tin lên “Thư viện số”, “Tài nguyên số”.

- Quản lý các phần mềm có tại Trung tâm: Vebrary, Thư viên số, Tài nguyên số.

- Phụ trách mảng ứng dụng CNTT vào hoạt động Thông tin – Thư viện.

- Phối kết hợp với các tổ trong một số công tác của Trung tâm.

2

Ngô Thị Nga

- Xây dựng, quản lý và lưu thông tài liệu số (TL điện tử). Trực tiếp làm các công việc sau: 

+ Số hóa tài liệu để xây dựng các bộ sưu tập số.

+ Sưu tầm, tìm kiếm và tải các file dữ liệu để xây dựng các bộ sưu tập số. Chịu trách nhiệm chính về cơ sở dữ liệu tiếng Anh.

+ Biên mục, đưa thông tin lên “Thư viện số”, “Tài nguyên số”. Trực tiếp làm về mảng thông tin về tiếng Anh.

- Phối kết hợp với các tổ trong một số công tác của Trung tâm.

3

Nguyễn Quỳnh Trường

- Quản lý trực tiếp công tác bảo quản vốn tài liệu của Trung tâm.

- Quản lý trực tiếp quản lý công tác Dịch vụ thông tin tại Trung tâm.

- Tham gia công tác biên mục tài liệu số: Thư viện số.

- Tham gia công tác số hóa tài liệu xây dựng các bộ sưu tập số.

- Phối kết hợp với các tổ trong một số công tác của Trung tâm.

4

Hoàng Thị Mỹ Phượng

- Quản lý trực tiếp phòng Giới thiệu tài liệu giảng viên: Sưu tầm, quản lý, lưu trữ, bảo quản tài liệu tại phòng sách; cung cấp tài liệu khi bạn đọc yêu cầu.

- Tham gia công tác dịch vụ thông tin tại Trung tâm.

- Tham gia công tác số hóa tài liệu xây dựng các bộ sưu tập số.

- Tham gia công tác biên mục tài liệu số.

  - Phối kết hợp với các tổ trong một số công tác của Trung tâm.

5

Lê Thị Hương Thủy

- Xây dựng, quản lý và lưu thông tài liệu số (TL điện tử). Trực tiếp làm các công việc sau: 

+ Số hóa tài liệu để xây dựng các bộ sưu tập số.

+ Sưu tầm, tìm kiếm và tải các file dữ liệu để xây dựng các bộ sưu tập số.

+ Biên mục, đưa thông tin lên “Thư viện số”, “Tài nguyên số”.

- Phối kết hợp với các tổ trong một số công tác của Trung tâm.

6

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

- Trực tiếp làm công tác bổ sung vốn tài liệu cho Trung tâm.

- Đảm nhiệm mảng Công nghệ thông tin tại Trung tâm: + Cài đặt, sửa chữa hệ thống máy tính khi bị hư hỏng nhẹ.

+ Quản lý dữ liệu; sao lưu dữ liệu, ...

+ Quản trị các phần mềm hiện có tại Trung tâm

+ Phối kết hợp với Ban giám đốc và các tổ trong việc Ứng dụng CNTT vào các hoạt động  tại Trung tâm.

- Kiêm nhiệm công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục tại Trung tâm.

- Đảm nhiệm công tác văn thư của Trung tâm.

 

 


Trang trước   |   Đầu trang   |   In trang   |   Gửi cho bạn bè

Tin mới nhất

Quảng cáo
Thư viện số
Tài nguyên số Dspace
Facebook thư viện
Tìm kiếm tài liệu trực tuyến
co so du lieu cục khcnqg