Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Khoa học Huế
Trung tâm thông tin Thư viện Đại học Khoa học Huế
25/05/2018 03:25:03

Thông báo danh sách sinh viên các Khóa K37, K38, K39, K40, K41 đang mượn tài liệu quá hạn tính đến ngày 25/5/2018

Trung tâm Thông tin - Thư viện thông báo danh sách sinh viên các Khóa K37, K38, K39, K40, K41 mượn tài liệu quá hạn tại Trung tâm TT -TV tính đến ngày 25/05/2018. được biết để đến trả tài liệu. Xem chi tiết clik vào đây

[ In trang ]    [ Đóng lại ]