Trung tâm thông tin Thư viện Đại học Khoa học Huế
19/12/2018 02:15:45

Thông báo danh sách sinh viên các Khóa K37, K38, K39, K40, K41, K42 đang mượn tài liệu quá hạn tính đến ngày 22/01/2019

Trung tâm Thông tin - Thư viện thông báo danh sách sinh viên các Khóa K37, K38, K39, K40, K41, K42 mượn tài liệu quá hạn tại Trung tâm TT -TV tính đến ngày 22/01/2019. được biết để đến trả tài liệu. Xem chi tiết clik vào đây

[ In trang ]    [ Đóng lại ]