Trung tâm thông tin Thư viện Đại học Khoa học Huế
03/05/2018 20:40:01

Thông báo danh sách sinh viên các Khóa K37, K38, K39, K40, K41 đang mượn tài liệu quá hạn tính đến ngày 03/5/2018

Trung tâm Thông tin - Thư viện thông báo danh sách sinh viên các Khóa K37, K38, K39, K40, K41 mượn tài liệu quá hạn tại Trung tâm TT -TV tính đến ngày 03/05/2018. được biết để đến trả tài liệu. Xem chi tiết clik vào đây

[ In trang ]    [ Đóng lại ]