hidden

Directory of Open Access Journals (Danh mục tất cả các tạp chí truy cập mở)

  • 19/05/2020
  • 218
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Gồm 132.990 bài trích toàn văn từ 2669 tạp chí về toàn bộ các lĩnh vực khoa học: Khoa học xã hội; Nghệ thuật; Nông nghiệp; Công nghệ sinh học; Hóa học; Khoa học về môi trường;Ngôn ngữ và văn học; Sức khỏe.

Địa chỉ truy cập: http://www.doaj.org/

  • Thư viện

Mới nhất

Thực hiện Công văn số 329/KH-BTTTT ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 trên toàn quốc; Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4, Ngày sách và Bản quyền thế giới 23/4;

Trường Đại học Khoa học , Đại học Huế (ĐHKH) là một đơn vị đào tạo và nghiên cứu có uy tín và bề dày thành tích ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Với lịch sử hơn 63 năm xây dựng và phát triển (1957 – 2021), Trường ĐHKH hiện nay đã xây dựng được một mô hình giáo dục hiện đại, đa dạng ngành nghề, nhiều tiềm năng hợp tác quốc tế và liên kết với các doanh nghiệp. Năm 2021, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế có gần 2000 chỉ tiêu với hơn 30 ngành học khác nhau đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.