hidden

LUẬT THƯ VIỆN

  • 26/04/2022
  • 23
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Ngày 21 tháng 11 năm 2019, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội CHủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ tám đã thông qua Luật Thư viện (Luật số 46/2019/QH14).
Luật Thư viện bao gồm 6 chương, 52 điều. Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 hết hiệu lực từ ngày Luật số 46/2019/QH14 có hiệu lực - ngày 01 tháng 7 năm 2020. Xem chi tiết Luật Thư viện tại liên kết: LUẬT THƯ VIỆN 


  • Thư viện