hidden

Thông báo bán một số giáo trình, sách tham khảo của giảng viên tại Trung tâm Thông tin - Thư viện.

  • 19/05/2020
  • 703
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Hiện nay, Trung tâm có bán một số giáo trình, sách tham khảo của giảng viên các Khoa cho các học phần mới xuất bản. Trung tâm thông báo cho cán bộ, gảng viên, học viên, sinh viên quan tâm được biết đến liên hệ để mua phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập của mình.

Liên hệ: Phòng Giới thiệu tài liệu giảng viên (Tầng 1 Thư viện)

Gặp cô Phượng (ĐT: 0911458619 )

Danh sách giáo trình, sách tham khảo của giảng viên 


  DANH SACH GUI BAN.pdf
  • Thư viện