hidden

ĐẠI HỌC HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Báo chí (2021)

Ngành/chuyên ngành:

BÁO CHÍ

Số học kỳ đào tạo:

8

Tổng số tín chỉ:

151

Bắt buộc:

85

Tự chọn:

66

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ theo yêu cầu của CTĐT:

123

STT

Mã HP

Tên học phần

Số TC

Học kỳ

Học phần bắt buộc

Ghi chú

Kiến thức giáo dục đại cương (chọn 30/36 tín chỉ: 24 tín chỉ bắt buộc, 6 tín chỉ tự chọn)

1

LIS1022

Văn hóa Việt Nam đại cương

2

1

x

 

2

LLCTTH3

Triết học Mác - Lênin

3

1

x

 

3

LUA1012

Pháp luật Việt Nam đại cương

2

1

x

 

4

KNM1013

Kỹ năng mềm

3

2

x

 

5

LLCTKT2

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2

2

x

 

6

XHH1022

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

2

2

x

 

7

LIS1012

Lịch sử văn minh thế giới

2

2

 

 

8

TLH1012

Tâm lý học đại cương

2

2

 

 

9

TOA1122

Thống kê xã hội học

2

2

 

 

10

VAN1012

Mỹ học đại cương

2

2

 

 

11

LLCTXH2

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

3

x

 

12

MTR1022

Giáo dục môi trường đại cương

2

3

x

 

13

XHH1012

Xã hội học đại cương

2

3

x

 

14

CTR1052

Logic học

2

3

 

 

15

KTE1012

Kinh tế học đại cương

2

3

 

 

16

LLCTLS2

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

2

4

x

 

17

LLCTTT2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

5

x

 

Kiến thức cơ sở ngành (chọn 25/29 tín chỉ: 21 tín chỉ bắt buộc, 4 tín chỉ tự chọn)

18

BAO2012

Truyền thông đại chúng

2

1

x

 

19

BAO3012

Cơ sở lý luận báo chí

2

1

x

 

20

BAO3042

Tác phẩm báo chí

2

1

x

 

21

BAO3022

Lịch sử báo chí thế giới

2

2

x

 

22

BAO3032

Lịch sử báo chí Việt Nam

2

3

x

 

23

BAO3252

Xã hội học báo chí

2

3

x

 

24

BAO2032

Báo chí và thông tin quốc tế

2

4

x

 

25

BAO3023

Pháp luật và đạo đức báo chí

3

4

x

 

26

BAO2102

Nhập môn xuất bản

2

4

 

 

27

BAO3292

Truyền thông xã hội

2

4

 

 

28

BAT4032

Sáng tạo quảng cáo

2

4

 

 

29

NNH4042

Ngôn ngữ báo chí

2

4

 

 

30

BAO3372

Kinh tế báo chí

2

6

x

 

31

BAO2052

Báo chí và dư luận xã hội

2

7

x

 

Kiến thức ngành (chọn 42/54 tín chỉ: 30 tín chỉ bắt buộc, 12 tín chỉ tự chọn)

32

BAO4012

Nhiếp ảnh và ảnh báo chí

2

1

x

 

33

BAO3192

Các thể loại báo chí thông tấn

2

2

x

 

34

BAO4372

Kỹ năng sản xuất đồ họa thông tin báo chí

2

2

x

 

35

BAO4033

Các thể loại báo chí chính luận và chính luận nghệ thuật

3

3

x

 

36

BAO4362

Tâm lý học báo chí

2

3

 

 

37

BAO5042

Kỹ năng làm báo đa phương tiện

2

3

 

 

38

BAT3012

Quan hệ công chúng

2

4

x

 

39

BAO4053

Báo điện tử

3

5

x

 

40

BAO4063

Báo phát thanh

3

5

x

 

41

BAO4392

Báo in

2

5

x

 

42

BAO2072

Tổ chức vận hành cơ quan báo chí

2

5

 

 

43

BAO3092

Công tác biên tập báo chí

2

5

 

 

44

BAO3142

Làm tin và phóng sự truyền hình

2

5

 

 

45

BAO4352

Kỹ năng làm báo thực tại ảo và thực tại tăng cường

2

5

 

 

46

BAO4073

Báo truyền hình

3

6

x

 

47

BAO3112

Kỹ năng điều tra

2

6

 

 

48

BAO4242

Kỹ năng dẫn chương trình phát thanh - truyền hình

2

6

 

 

49

BAO4252

Kỹ thuật quay phim và dựng phim

2

6

 

 

50

BAO4382

Kỹ năng sản xuất sản phẩm báo chí đa nền tảng

2

6

 

 

51

BAO4402

Kỹ năng phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

2

6

 

 

52

BAO4412

Thiết kế và quản trị Website báo chí

2

6

 

 

53

BAO3072

Kỹ thuật viết tin

2

7

x

 

54

BAO3082

Kỹ thuật viết phóng sự

2

7

x

 

55

BAO3172

Viết bài PR và thông cáo báo chí

2

7

x

 

56

BAO4342

Kỹ năng sản xuất sản phẩm báo chí bằng thiết bị di động

2

7

x

 

Kiến thức bổ trợ (chọn 6/12 tín chỉ: 0 tín chỉ bắt buộc, 6 tín chỉ tự chọn)

57

BAO4212

Truyền thông maketing tích hợp

2

7

 

 

58

BAO4222

Tổ chức sự kiện

2

7

 

 

59

BAO5052

Các phương tiện truyền thông mới

2

7

 

 

60

BAO5072

Ngữ dụng học báo chí

2

7

 

 

61

BAO5082

Chiến lược truyền thông

2

7

 

 

62

BAO5092

Hệ thống liên kết trong văn bản báo chí

2

7

 

 

Thực tập thực tế (chọn 10/10 tín chỉ: 10 tín chỉ bắt buộc, 0 tín chỉ tự chọn)

63

BAO4132

Thực tập 1

2

4

x

 

64

BAO3222

Niên luận

2

6

x

 

65

BAO3242

Thực tập 2

2

6

x

 

66

BAO4034

Thực tập tốt nghiệp

4

8

x

 

Khóa luận tốt nghiệp hoặc tích lũy tín chỉ (chọn 10/10 tín chỉ: 0 tín chỉ bắt buộc, 10 tín chỉ tự chọn)

67

BAO4019

Khóa luận tốt nghiệp

10

8

 

 

 

 

 

Huế, ngày .... tháng...... năm 20........

TL. HIỆU TRƯỞNG