hidden

ĐẠI HỌC HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (2021)

Ngành/chuyên ngành:

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG

Số học kỳ đào tạo:

9

Tổng số tín chỉ:

195

Bắt buộc:

169

Tự chọn:

26

STT

Mã HP

Tên học phần

Số TC

Học kỳ

Học phần bắt buộc

Ghi chú

1

DTV3042

Cấu kiện điện tử - quang điện tử

2

1

x

 

2

DTV2013

Lý thuyết mạch

3

1

x

 

3

DTV5012

Thực tế định hướng nghề nghiệp

2

1

x

 

4

LLCTTH3

Triết học Mác - Lênin

3

1

x

 

5

TIN1093

Nhập môn lập trình

3

1

x

 

6

TOA1053

Giải tích

3

1

x

 

7

VLY1022

Vật lý đại cương 2

2

1

x

 

8

MTR1022

Giáo dục môi trường đại cương

2

2

x

 

9

TOA1023

Đại số tuyến tính

3

2

x

 

10

KNM1013

Kỹ năng mềm

3

2

x

 

11

DTV2023

Kỹ thuật mạch điện tử

3

2

x

 

12

DTV2012

Thiết kế mạch in

2

2

x

 

13

DTV2033

Kỹ thuật số

3

2

x

 

14

DTV3352

Thực hành khảo sát mạch tương tự

2

2

x

 

15

DTV3372

Toán chuyên ngành

2

3

x

 

16

DTV3382

Thực hành thiết kế mạch tương tự

2

3

x

 

17

DTV3392

Đo lường điện tử viễn thông

2

3

 

 

18

DTV2082

Lý thuyết trường điện từ

2

3

x

 

19

DTV2032

Kiến trúc vi xử lý

2

3

x

 

20

LLCTKT2

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2

3

x

 

21

DTV5013

Anh văn chuyên ngành

3

3

x

 

22

TIN1103

Lập trình Python

3

3

x

 

23

DTV3282

Điện tử ứng dụng

2

3

 

 

24

LLCTXH2

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

4

x

 

25

TOA2022

Xác suất thống kê

2

4

x

 

26

DTV3132

Cơ sở kỹ thuật truyền số liệu

2

4

x

 

27

DTV3012

Kỹ thuật lập trình cho vi xử lý và vi điều khiển

2

4

x

 

28

DTV3022

Cơ sở lý thuyết thông tin

2

4

x

 

29

DTV3043

Lý thuyết điều khiển tự động

3

4

x

 

30

DTV3402

Thực hành mạch số

2

4

x

 

31

DTV3412

Kỹ thuật siêu cao tần

2

4

x

 

32

DTV3422

Lập trình phần mềm cho điện tử viễn thông

2

5

 

 

33

DTV3023

Xử lý tín hiệu số 1

3

5

x

 

34

DTV3173

Thông tin số

3

5

x

 

35

DTV3182

Vi xử lý và vi điều khiển trong đo lường tự động

2

5

x

 

36

DTV3072

Đồ án thiết kế mạch số

2

5

x

 

37

LUA1012

Pháp luật Việt Nam đại cương

2

5

x

 

38

LLCTLS2

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

2

5

x

 

39

DTV4242

Thực hành ghép nối máy tính và điều khiển tự động

2

5

x

 

40

VLY4092

Cơ sở kỹ thuật chuyển mạch

2

5

 

 

41

DTV4423

Thực hành cơ sở viễn thông

3

6

x

 

42

LLCTTT2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

6

x

 

43

DTV3242

Cơ sở dữ liệu

2

6

 

 

44

DTV3142

Lý thuyết tín hiệu và truyền dẫn

2

6

x

 

45

DTV3163

Cơ sở kỹ thuật thông tin quang

3

6

x

 

46

DTV3032

Hệ thống cơ điện tử

2

6

 

 

47

DTV3052

Mạng viễn thông

2

6

x

 

48

DTV3062

Đồ án đo lường điều khiển tự động

2

6

x

 

49

DTV3063

Truyền sóng và anten

3

6

x

 

50

DTV4012

Thiết kế lôgíc bằng ngôn ngữ mô tả phần cứng

2

7

x

 

51

DTV4132

Đồ án chuyên ngành kỹ thuật viễn thông 1

2

7

x

 

52

DTV4142

Kỹ thuật quản trị mạng 1

2

7

x

 

53

DTV4152

Cấu trúc hạ tầng mạng cung cấp dịch vụ viễn thông

2

7

x

 

54

DTV4162

Linh kiện và mạch tích hợp quang tử

2

7

 

 

55

DTV4172

Kiểm thử phần mềm

2

7

 

 

56

DTV4343

Thực hành chuyên ngành kỹ thuật viễn thống 1

3

7

x

 

57

DTV4433

Thiết kế hệ thống nhúng và IoT

3

7

x

 

58

DTV4443

Thực hành hệ thống nhúng và IoT

3

7

x

 

59

DTV4363

Thiết kế mạch tích hợp số

3

7

x

 

60

DTV4373

Đồ án chuyên ngành kỹ thuật điện tử 1

3

7

x

 

61

DTV4233

Kỹ thuật truyền thông vô tuyến

3

7

x

 

62

DTV4072

Hệ thống thông tin quang

2

7

x

 

63

DTV4082

Học máy

2

7

 

 

64

DTV4092

Mô phỏng và mô hình hóa

2

7

 

 

65

DTV4102

Lập trình trên thiết bị di động

2

8

x

 

66

DTV4112

Đồ án chuyên ngành kỹ thuật điện tử 2

2

8

x

 

67

DTV4122

Xử lý ảnh

2

8

 

 

68

DTV4262

Kiểm thử trong thiết kế vi mạch

2

8

x

 

69

DTV4383

Thiết kế mạch tích hợp tương tự

3

8

x

 

70

DTV4393

Kỹ thuật quản trị mạng 2

3

8

x

 

71

DTV4453

Thực hành thiết kế vi mạch trên FPGA

3

8

x

 

72

DTV4353

Thực hành chuyên ngành kỹ thuật viễn thông 2

3

8

x

 

73

DTV4182

Đồ án chuyên ngành kỹ thuật viễn thông 2

2

8

x

 

74

DTV4192

Quản trị hệ thống máy chủ

2

8

 

 

75

DTV4015

Thực tập tốt nghiệp

5

8

x

 

76

DTV4032

Xử lý tín hiệu số 2

2

8

 

 

77

DTV4042

Thông tin di động

2

8

x

 

78

DTV4062

Thiết kế và mô hình hóa hệ thống thông tin quang

2

8

x

 

79

DTV4229

Đồ án tốt nghiệp

10

9

x

 

 

 

 

Huế, ngày .... tháng...... năm 20........

TL. HIỆU TRƯỞNG

Xem Danh mục học liệu bắt buộc

Xem Danh mục học liệu tham khảo

Xem Danh mục tài liệu tham khảo chung