hidden

ĐẠI HỌC HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Công tác xã hội (2021)

Ngành/chuyên ngành:

CÔNG TÁC XÃ HỘI

Số học kỳ đào tạo:

8

Tổng số tín chỉ:

172

Bắt buộc:

96

Tự chọn:

76

STT

Mã HP

Tên học phần

Số TC

Học kỳ

Học phần bắt buộc

Ghi chú

1

CTX3083

Nhập môn công tác xã hội

3

1

x

 

2

CTX5053

An sinh xã hội và những vấn đề xã hội

3

1

x

 

3

LIS1022

Văn hóa Việt Nam đại cương

2

1

x

 

4

LLCTTH3

Triết học Mác - Lênin

3

1

x

 

5

MTR1022

Giáo dục môi trường đại cương

2

1

x

 

6

XHH1012

Xã hội học đại cương

2

1

x

 

7

LUA1012

Pháp luật Việt Nam đại cương

2

2

x

 

8

VAN1012

Mỹ học đại cương

2

2

 

 

9

TLH1012

Tâm lý học đại cương

2

2

 

 

10

LIS1012

Lịch sử văn minh thế giới

2

2

 

 

11

LIS1072

Nhân học đại cương

2

2

 

 

12

LLCTKT2

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2

2

x

 

13

CTX3033

Phương pháp và kỹ năng công tác xã hội

3

2

x

 

14

CTX3372

Quy điều đạo đức và tiêu chuẩn thực hành nghề nghiệp

2

2

x

 

15

CTX4023

Công tác xã hội với cá nhân

3

2

x

 

16

CTX4033

Công tác xã hội với nhóm

3

3

x

 

17

CTX3173

Hành vi con người và môi trường xã hội

3

3

x

 

18

CTX4053

Công tác xã hội với gia đình

3

3

x

 

19

CTX4133

Yếu tố văn hóa - xã hội trong thực hành công tác xã hội

3

3

 

 

20

KNM1013

Kỹ năng mềm

3

3

x

 

21

LLCTXH2

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

3

x

 

22

XHH3123

Phát triển và phát triển cộng đồng

3

3

 

 

23

XHH1022

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

2

4

x

 

24

CTX4153

Đồng kiến tạo dịch vụ xã hội

3

4

 

 

25

LLCTLS2

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

2

4

x

 

26

CTX4062

Thực hành công tác xã hội 1

2

4

x

 

27

CTX3053

Sức khỏe cộng đồng

3

4

 

 

28

CTX3023

Sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội

3

4

x

 

29

CTX4043

Công tác xã hội với cộng đồng

3

4

x

 

30

CTR1052

Logic học

2

5

 

 

31

CTX3043

Hành vi lệch chuẩn và các vấn đề lứa tuổi

3

5

 

 

32

CTX3163

Anh văn chuyên ngành

3

5

x

 

33

CTX4072

Thực hành công tác xã hội 2

2

5

x

 

34

CTX4093

Quản trị và thực hành chính sách xã hội

3

5

x

 

35

LLCTTT2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

5

x

 

36

TOA1122

Thống kê xã hội học

2

5

 

 

37

XHH4073

Xã hội học lao động và việc làm

3

5

 

 

38

QLN2013

Quản trị học

3

6

 

 

39

CTX4163

Môi trường và sức khỏe xã hội

3

6

 

 

40

CTX4343

Xây dựng và quản lý dự án trong công tác xã hội

3

6

x

 

41

CTX4143

Truyền thông và giáo dục cộng đồng

3

6

 

 

42

CTX4123

Thực tập chuyên môn

3

6

x

 

43

CTX4103

Tham vấn và trị liệu tâm lý

3

6

x

 

44

CTX4113

Thiên tai và các nhóm dân tộc thiểu số

3

6

 

 

45

CTX4114

Chăm sóc - hỗ trợ người khuyết tật và người cao tuổi

4

7

 

 

46

CTX4104

Phương pháp và kỹ năng hỗ trợ nhóm phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt

4

7

x

 

47

CTX4124

Chăm sóc - hỗ trợ người nghiệm ma túy và lạm dụng chất kích thích

4

7

 

 

48

CTX4094

Các phương pháp giao tiếp thay thế và hỗ trợ

4

7

 

 

49

CTX4074

Thiết kế, tổ chức chương trình hỗ trợ giáo dục và kỹ năng xã hội

4

7

x

 

50

CTX4084

Các phương pháp hỗ trợ giáo dục cho người khuyết tật

4

7

 

 

51

CTX4064

Trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

4

7

 

 

52

CTX4054

Trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật và người cao tuổi

4

7

 

 

53

CTX4044

Dịch vụ công tác xã hội tại cộng đồng và các cơ sở trợ giúp xã hội

4

7

x

 

54

CTX4034

Quản lý trường hợp

4

7

x

 

55

CTX4024

Hệ thống chính sách trợ giúp xã hội và công tác xã hội ở Việt Nam

4

7

x

 

56

CTX4014

Thực tập tốt nghiệp

4

8

x

 

57

CTX4019

Khóa luận tốt nghiệp

10

8

 

 

 

 

 

Huế, ngày .... tháng...... năm 20........

TL. HIỆU TRƯỞNG

Xem Danh mục học liệu bắt buộc

Xem Danh mục học liệu tham khảo

Xem Danh mục tài liệu tham khảo chung