hidden

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO THẠC SĨ THEO HỆ TÍN CHỈ

Chuyên ngành: Dân tộc học

(Định hướng nghiên cứu 2 năm) 

STT

MÃ HP

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TC

A

PHẦN KIẾN THỨC CHUNG

7

1

LL.XH.501

Triết học

4

2

LL.TA.501

Tiếng Anh

3

B

PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ

17

Học phần bắt buộc

12

3

LS.503

Một số vấn đề đổi mới trong lịch sử Việt Nam

2

4

LS.504

Một số vấn đề đổi mới trong lịch sử thế giới

2

5

LS.505

Một số vấn đề về Nhân học

2

6

LS.506

Các khuynh hướng sử học

2

7

LS.507

Trật tự thế giới thế kỷ XIX – XX

2

8

LS.508

Chế độ ruộng đất trong lịch sử Việt Nam

2

Học phần tự chọn (Chọn 5 tín chỉ)

5

9

LS.509

Quan hệ bang giao của một số nước Đông Nam Á thời cổ trung đại

3

10

LS.510

Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam (1930-1975)

3

11

LS.511

Tiếp cận tri thức bản địa trong nghiên cứu nhân học

3

12

LS.512

Phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học giáo dục

2

13

LS.513

Chính sách đối ngoại của Mỹ và quan hệ Mỹ - Việt (1975 – 2010)

3

14

LS.514

Bản sắc văn hóa Việt Nam

2

C

PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

25

Học phần bắt buộc

16

15

LS.DT.515

Những vấn đề tôn giáo hiện nay

3

16

LS.DT.516

Văn hóa Việt Nam trong sự đối sánh với khu vực và trên thế giới

2

17

LS.DT.517

Chính sách dân tộc Việt Nam trong sự đối sánh với một số nước trong khu vực

2

18

LS.DT.518

Lịch sử hôn nhân và gia đình

2

19

LS.DT.519

Dân số học tộc người và vấn đề di dân

2

20

LS.DT.520

Lý luận tộc người và các trường phái trong dân tộc học

3

21

LS.DT.521

Văn hóa Huế trong sự đối sánh với các tiểu vùng văn hóa ở VN

2

Học phần tự chọn (Chọn 9/24 tín chỉ)

9

22

LS.515

Làng xã Việt Nam trong lịch sử

2

23

LS.516

Nghiên cứu triều Nguyễn và vấn đề đặt ra hiện nay

2

24

LS.DT.525

Xã hội học văn hóa

2

25

LS.DT.526

Những vấn đề dân tộc học miền núi phía Bắc và đồng bằng trung du Bắc Bộ

3

26

LS.DT.527

Những vấn đề dân tộc học miền Trung và Tây Nguyên

2

27

LS.DT.528

Những vấn đề dân tộc học vùng đồng bằng Nam Bộ

3

28

LS.DT.529

Địa văn hóa

2

29

LS.DT.530

Lịch sử văn minh thế giới

2

30

LS.DT.531

Nhân học về giới

2

D

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

11

Tổng số tín chỉ

60