hidden

ĐẠI HỌC HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Quản lý nhà nước (2021)

Ngành/chuyên ngành:

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Số học kỳ đào tạo:

8

Tổng số tín chỉ:

147

Bắt buộc:

89

Tự chọn:

58

STT

Mã HP

Tên học phần

Số TC

Học kỳ

Học phần bắt buộc

Ghi chú

1

LIS1022

Văn hóa Việt Nam đại cương

2

1

x

 

2

LLCTTH3

Triết học Mác - Lênin

3

1

x

 

3

LUA1012

Pháp luật Việt Nam đại cương

2

1

x

 

4

MTR1022

Giáo dục môi trường đại cương

2

1

x

 

5

QLN2013

Quản trị học

3

1

x

 

6

XHH1012

Xã hội học đại cương

2

1

x

 

7

XHH1022

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

2

1

x

 

8

XHH2023

Các vấn đề xã hội đương đại

3

2

x

 

9

QLN3053

Kỹ thuật tổ chức công sở

3

2

x

 

10

QLN3073

Ngoại giao Việt Nam (1945-2020)

3

2

x

 

11

LLCTKT2

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2

2

x

 

12

CTR1052

Logic học

2

2

x

 

13

KNM1013

Kỹ năng mềm

3

2

x

 

14

LIS1012

Lịch sử văn minh thế giới

2

3

 

 

15

LIS2023

Tôn giáo học đại cương

3

3

x

 

16

QLN2042

Luật hành chính

2

3

x

 

17

QLN2022

Lý luận nhà nước và pháp luật

2

3

 

 

18

QLN3102

Quản lý tài chính công

2

3

x

 

19

TRI3182

Lịch sử tư tưởng chính trị và quản lý

2

3

 

 

20

TRI4192

Đại cương về báo chí và tuyên truyền

2

3

 

 

21

TLH1012

Tâm lý học đại cương

2

3

 

 

22

TOA1122

Thống kê xã hội học

2

3

 

 

23

LLCTXH2

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

3

x

 

24

QLN4122

Đại cương về chính sách công

2

3

x

 

25

TRI3013

Quản lý xã hội

3

4

x

 

26

VAN1012

Mỹ học đại cương

2

4

 

 

27

QLN3142

Đại cương về lịch sử hành chính nhà nước Việt Nam

2

4

 

 

28

QLN4033

Quản lý nhà nước về văn hóa

3

4

x

 

29

QLN2032

Hiến pháp và luật tổ chức bộ máy nhà nước

2

4

x

 

30

LLCTLS2

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

2

4

x

 

31

CTR2013

Chính trị học đại cương

3

4

x

 

32

CTR3062

Thể chế chính trị Việt Nam

2

4

 

 

33

QLN3012

Quản lý nhà nước về chính sách xã hội

2

5

x

 

34

QLN3022

Kỹ thuật xây dựng văn bản

2

5

 

 

35

QLN1032

Văn hóa học

2

5

 

 

36

LLCTTT2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

5

x

 

37

QLN3042

Quản lý nhà nước về đô thị

2

5

x

 

38

QLN3043

Hành chính công

3

5

 

 

39

QLN3052

Quản lý thuế

2

5

x

 

40

QLN4012

Quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường

2

5

x

 

41

QTM4082

Quản lý nguồn nhân lực

2

5

x

 

42

QLN4112

Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

2

6

x

 

43

QLN4022

Quản lý nhà nước về vùng, lãnh thổ

2

6

 

 

44

QLN4092

Phong cách làm việc và lãnh đạo của cán bộ công chức, viên chức

2

6

x

 

45

QLN4013

Đạo đức công vụ

3

6

x

 

46

QLN4052

Quản lý giáo dục

2

6

 

 

47

QLN4062

Hành chính so sánh

2

6

 

 

48

QLN4072

Tâm lý học lãnh đạo quản lý

2

6

 

 

49

QLN3092

Nghiệp vụ văn thư lưu trữ

2

6

 

 

50

QLN3062

Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và an toàn xã hội

2

6

 

 

51

QLN3072

Quản lý nhà nước về dân tộc và tôn giáo

2

6

 

 

52

QLN3033

Quản lý công

3

6

x

 

53

QLN4082

Quản trị nhân sự trong thời đại số

2

7

x

 

54

QLN4102

Phân tích chính sách công

2

7

x

 

55

QLN4133

Phương pháp giảng dạy quản lý nhà nước

3

7

x

 

56

QLN4153

Chính phủ điện tử

3

7

 

 

57

QLN4163

Quan hệ công chúng và giao tiếp công vụ

3

7

 

 

58

QLN4113

Kỹ năng lãnh đạo quản lý

3

7

 

 

59

QLN4014

Thực tập tốt nghiệp

4

8

x

 

60

QLN4019

Khóa luận tốt nghiệp

10

8

 

 

 

 

 

Huế, ngày .... tháng...... năm 20........TL. HIỆU TRƯỞNG

 Danh sách học liệu bắt buộc 

Danh sách tài liệu tham khảo

Danh sách tài liệu tham khảo chung