hidden

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC TÀI LIỆU SỐ


Quy định sử dụng tài liệu số tại Trung Tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Tài liệu số của Trung tâm Thông tin - Thư viện bao gồm giáo án điện tử, bài giảng, giáo trình, sách tham khảo, tạp chí khoa học, luận văn, luận án,…(gọi chung là tài liệu) đang được bảo vệ bởi các quy định của pháp luật Việt Nam (như Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009 và nghị định kèm theo) và công ước quốc tế về bản quyền tác giả. Bạn đọc sử dụng các tài liệu số của Trung tâm Thông tin - Thư viện cần tôn trọng bản quyền tác giả và cam kết tuân thủ các điều khoản sau đây:

1. Cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Khoa học (gọi chung là bạn đọc) được Trung tâm Thông tin - Thư viện cấp tài khoản truy cập (bao gồm username và password), có trách nhiệm bảo mật thông tin về tài khoản, không cho người khác mượn sử dụng. Password bắt buộc phải được thay đổi định kỳ hàng năm hoặc khi có dấu hiệu bị lộ.

2. Chỉ sử dụng tài liệu cho việc học tập và nghiên cứu của cá nhân, không trao đổi, mua bán vì mục đích kinh doanh thương mại.

3. Không sử dụng phần mềm hỗ trợ download hàng loạt tài liệu và phát tán lên mạng internet bằng bất cứ hình thức nào.

4. Đối với tài liệu bạn đọc chỉ có thể truy xuất nội dung của tài liệu khi được Trung tâm Thông tin - Thư viện cấp tài khoản. Việc truy cập toàn văn một số tài liệu được hạn chế bởi các quy định về bản quyền tác giả. Nếu thật cần thiết (có thể chịu phí mua tài liệu), bạn đọc liên hệ với Thư viện theo địa chỉ email: thuviendhkh@gmail.com để được giải quyết.

Bạn đọc vi phạm các điều khoản nêu trên và các quy định khác của pháp luật Việt Nam về sở hữu trí tuệ sẽ bị khóa tài khoản truy cập hoặc chịu các hình thức xử lý kỷ luật theo quy định của Trường và của pháp luật.