Trang chủ   |   Nguồn truy cập mở   |   THƯ VIỆN SỐ   |   TÀI NGUYÊN SỐ DSPACE
 


Tra cứu trực tuyến
Những điều cần biết
Đề nghị mua sách
Tài liệu nghiệp vụ
 
 

Hình ảnh hoạt động


Tín chỉ - học liệu » Lịch sử

Ngày cập nhật: 06/05/2016, 03:22:47 GMT+7
Lịch sử

HỌC LIỆU THEO KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH LỊCH SỬ

 Ghi chú:  Sinh viên click vào từng tên học phần để tham khảo tài liệu

 

SỐ TT

MÃ HỌC PHẦN

HỌC PHẦN

A

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

I

Các học phần lý luận chính trị

1

CTR1012

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 1

2

CTR1013

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2

3

CTR1022

Tư tưởng Hồ Chí Minh

4

CTR1033

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

II

Khoa học tự nhiên

5

TIN1023

Tin học đại cương

6

MTR1012

Môi trường và phát triển

7

TOAN1122

Thống kê xã hội học

III

Khoa học xã hội và nhân văn

 

Học phần bắt buộc

8

CTR1052

Logic học

9

XHH1012

Xã hội học đại cương

10

LIS1012

Lịch  sử văn minh thế giới

11

LIS1022

Văn hóa Việt Nam đại cương

12

TLH1012

Tâm lý học đại cương

13

LUA1012

Pháp luật Việt Nam đại cương

Học phần tự chọn

14

DLY1012

Địa lý học đại cương

15

DLY1022

Dân số học và phát triển

16

KTE1012

Kinh tế học đại cương

IV

Ngoại ngữ không chuyên

   

Tiếng Anh bậc 3/6 (B1)
Tiếng Anh bậc 2/6 (A2) dành cho sinh viên thuộc đối tượng dân tộc ít người

V

GDTC

Giáo dục thể chất

VI

GDQP

Giáo dục quốc phòng

B

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

VII

Kiến thức cơ sở ngành

 

Học phần bắt buộc

17

LIS3013

Nhập môn Sử học và lịch sử Sử học học

18

LIS3133

Cơ sở Khảo cổ học

19

LIS3022

Lịch sử Việt Nam cổ trung đại I

20

LIS3033

Lịch sử Việt Nam cổ trung đại II

21

LIS3143

Dân tộc học đại cương

22

LIS3282

Lịch sử thế giới cổ trung đại I

23

LIS3292

Lịch sử thế giới cổ trung đại II

24

LIS3042

Lịch sử Việt Nam cận đại I

25

LIS3052

Lịch sử Việt Nam cận đại II

26

LIS3092

Lịch sử thế giới cận đại I

27

LIS3102

Lịch sử thế giới cận đại II

28

LIS3062

Lịch sử Việt Nam hiện đại I

29

LIS3072

Lịch sử Việt Nam hiện đại II

30

LIS3112

Lịch sử thế giới hiện đại I

31

LIS3122

Lịch sử thế giới hiện đại II

32

LIS3162

Phương pháp luận sử học

33

LIS3322

Sử liệu học

34

LIS3152

Các dân tộc Việt Nam

 

Học phần tự chọn

35

LIS3032

Lịch sử báo chí Việt Nam

36

LIS3202

Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam

37

DPH3072

Lịch sử quan hệ quốc tế của Việt Nam thời hiện đại

38

LIS3172

Lịch sử tư tưởng phương Đông và Việt Nam

39

LIS3182

Lịch sử Mỹ thuật thế giới và Việt Nam

40

LIS3192

Một số vấn đề về Triều Nguyễn

41

LIS3212

Lịch sử - văn hóa Mỹ

42

LIS3232

Các con đường cứu nước trong phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á (từ nửa sau thế kỷ XIX đến nửa đầu thế kỷ XX)

43

LIS3242

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

VIII

Khối kiến thức bổ trợ của ngành

 

Học phần bắt buộc

44

LIS5012

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

45

LIS5082

Anh văn chuyên ngành Lịch sử (hoặc chọn Hán văn, học cùng ngành Đông phương học)

 

Học phần tự chọn

46

LIS5032

Lịch sử giữ nước của dân tộc Việt nam thời cổ trung đại

47

LIS3272

Lịch sử tôn giáo Thế giới

48

LIS5042

Một số vấn đề về văn hóa Chămpa

49

LIS5022

Các di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng Việt Nam

50

LIS5072

Gia phả học

51

VAN2022

Tiến trình văn học Việt Nam

IX

Khối kiến thức chuyên ngành

IX.1.

Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

 

Học phần bắt buộc

52

LIS4012

Hình thái kinh tế - xã hội và kinh tế hàng hóa , đô thị Việt Nam trong lịch sử

53

LIS4022

Vấn đề ruộng đất và làng xã trong lịch sử Việt Nam

54

LIS4032

Sự hình thành dân tộc và cương vực, lãnh thổ Việt Nam trong lịch sử

55

LIS4042

Kinh tế - xã hội Việt Nam thời cận đại

56

LIS4052

Kinh tế - xã hội Việt Nam thời hiện đại

 

Học phần tự chọn

57

LIS4062

Khởi nghĩa nông dân và phong trào Tây Sơn

58

LIS4072

Đặc điểm phong trào giải phóng dân tộc và các đảng phái chính trị ở Việt Nam thời cận đại

59

LIS4082

Khuynh hướng canh tân, đổi mới đất nước ở Việt Nam trong hai thế kỷ XIX - XX

60

LIS4092

Một số vấn đề về cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam

61

LIS4102

Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam thời đổi mới

IX.2

Chuyên ngành Lịch sử Thế giới

 

Học phần bắt buộc

62

LIS4112

Một số vấn đề về chủ nghĩa tư bản hiện đại

63

LIS4122

Một số vấn đề về lịch sử Trung Quốc

64

LIS4132

Quan hệ Đông – Tây thời cận đại

65

LIS4142

Quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các nước và lãnh thổ công nghiệp mới Đông Á từ thập niên 1950 đến thập niên 1990

66

LIS4152

Quan hệ quốc tế toàn cầu từ 1945 đến nay

 

Học phần tự chọn

67

LIS4162

Một số vấn đề về lịch sử Nhật Bản

68

LIS4172

Một số vấn đề về lịch sử - văn hóa của các nước Mỹ Latinh

69

LIS4182

Một số vấn đề về Liên minh châu Âu

70

LIS4192

Một số vấn đề về lịch sử Trung Đông

71

LIS4202

Một số vấn đề về lịch sử Thái Lan – Lào và Campuchia

IX.3

Chuyên ngành Nhân học văn hóa & Khảo cổ học

 

Học phần bắt buộc

72

LIS4212

Những vấn đề nhân học hiện đại

73

LIS4232

Tiếp cận nhân học trong nghiên cứu cư dân vùng đầm phá ven biển Việt Nam

74

LIS4252

Bảo tàng học và các phương pháp giám định cổ vật

75

LIS4302

Đặc điểm văn hóa và phong tục, tập quán, lễ hội của các dân tộc Việt Nam

76

LIS4332

Khảo cổ học lịch sử

 

Học phần tự chọn

77

LIS4242

Các phương pháp nghiên cứu nhân học

78

LIS4262

Tộc người và các tiêu chí xác định tộc người

79

LIS4272

Gia đình, thân tộc và vấn đề giới ở Việt Nam

80

LIS4282

Chính sách của nhà nước đối với các dân tộc và vùng lãnh thổ Việt Nam

81

LIS4312

Đặc trương các văn hóa khảo cổ thời tiền sử ở Việt Nam

82

LIS4322

Khảo cổ học thời đại kim khí ở Việt Nam

83

LIS4342

Gốm sứ Việt Nam

IX.4

Chuyên ngành Văn hóa Du lịch

 

Học phần bắt buộc

84

LIS4402

Tổng quan du lịch và nghệ thuật hướng dẫn du lịch

85

LIS4412

Lễ tân, khách sạn – nhà hàng, luật du lịch và marketing du lịch

86

LIS4302

Đặc điểm văn hóa và phong tục, tập quán, lễ hội của các dân tộc Việt Nam

87

LIS4422

Địa danh lịch sử văn hóa Việt Nam

88

LIS4432

Văn hóa Đông Nam Á và du lịch VH, sinh thái

 

Học phần tự chọn

89

LIS4442

Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa Việt Nam

90

LIS4452

Những kỳ quan thế giới

91

LIS4392

Luật di sản văn hóa và các di sản văn hóa thế giới ở Việt Nam

92

LIS4462

Văn hóa ẩm thực và văn hóa giao tiếp Việt Nam

93

LIS4472

Một số vấn đề về lịch sử - văn hóa Huế

IX.5

Cử nhân Lịch sử tổng hợp

 

Học phần bắt buộc

94

LIS4...

Chọn 1 trong 5 học phần bắt buộc của chuyên ngành LSVN

95

LIS4...

Chọn 1 trong 5 học phần bắt buộc của chuyên ngành LSTG

96

LIS4...

Chọn 1 trong 5 học phần bắt buộc của chuyên ngành Nhân hoc văn hóa và Khảo cổ học

97

LIS4...

Chọn 1 trong 5 học phần bắt buộc của chuyên ngành VHDL

 

Học phần tự chọn

104

LIS4...

Chọn 3 trong 22 học phần tự chọn của 4 chuyên ngành LSVN, LSTG, NHVH & KCH và VHDL


Số lần xem: 1422
Trang trước  |   Đầu trang  |   In trang |   Gửi cho bạn bè


Tin mới nhất

Quảng cáo
Thư viện số
Tài nguyên số Dspace
Facebook thư viện
Tìm kiếm tài liệu trực tuyến
co so du lieu cục khcnqg