hidden
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

1. Chức năng

Trung tâm Thông tin & Thư viện có chức năng thu thập, lưu trữ, bảo quản, cung cấp, phổ biến thông tin khoa học phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường; đồng thời hỗ trợ cán bộ, sinh viên và bạn đọc trong việc khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn thông tin phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

2. Nhiệm vụ

            - Xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch, chiến lược phát triển Trung tâm Thông tin – Thư viện nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Nhà trường.

            - Lập kế hoạch bổ sung, sưu tập nguồn tài nguyên thông tin dạng in ấn, điện tử,... phù hợp với mục tiêu, chiến lược đào tạo của Nhà trường; thanh lý những tài liệu cũ, nội dung không phù hợp nhằm thường xuyên bảo đảm nâng cao chất lượng nguồn thông tin theo qui định hiện hành.

            - Thu thập, tiếp nhận và lưu chiểu những ấn phẩm do Nhà trường xuất bản, các luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ do Nhà trường đào tạo.

            - Tổ chức xử lý thông tin, lưu trữ và bảo quản thông tin; xây dựng bộ máy tra cứu truyền thống và hiện đại phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

- Nghiên cứu ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin vào hoạt động thông tin thư viện, quản lý, lưu trữ và đẩy mạnh khai thác, sử dụng nguồn thông tin của Trung tâm quản lý nhằm phục vụ hiệu quả theo yêu cầu bạn đọc.

            - Tham mưu, đề xuất Hiệu trưởng thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ thuộc Trung tâm Thông tin & Thư viện và cán bộ tư liệu của các đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển của Nhà trường.

            - Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm quản lý và chuyên môn nghiệp vụ với các Trung tâm Thông tin &Thư viện, các đơn vị liên quan của các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước. 

           - Giám đốc Trung tâm Thông tin & Thư viện (hoặc Phó Giám đốc được ủy quyền): ký tắc các công văn, giấy tờ... thuộc chức năng hoặc đơn vị soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành hoặc đồng ký tắt các văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm do các đơn vị liên quan phối hợp soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành.