hidden
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

CƠ CẤU TỔ CHỨC 
TRUNG TÂM THÔNG TIN & THƯ VIỆN

STT


                     ĐẢM NHẬN CÁC CÔNG VIỆCLÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ


1ThS. Nguyễn Thanh Sỹ, Giám đốc, Phó bí thư chi bộ 

- Lãnh đạo, quản lý, điều hành toàn diện mọi hoạt động của đơn vị, kiểm tra việc thực hiện công việc của toàn đợn vị;

- Tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường về vấn đề chuyên môn của Trung tâm;

- Xây dựng chiến lược phát triển nguồn lực thông tin, phương thức phục vụ bạn đọc, xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động của Trung tâm;

- Quan hệ hợp tác, đối ngoại với các trung tâm, các thư viện trong lĩnh vực bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, trao đổi thông tin và phát triển thư viện theo hướng hiện đại;

- Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng CNTT vào hoạt động Thông tin – Thư viện; Xây dựng thư viện điện tử; Quản trị chung phần mềm vebrary và website của Trung tâm

- Xét duyệt, ký tắt và ký ban hành các loại văn bản liên quan đến công tác được giao phụ trách;

- Tổ trưởng tổ Tài nguyên Thông tin.

2CN. Võ Hoàng Lan, Phó giám đốc, Bí thư chi bộ

- Giúp Giám đốc quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị, kiểm tra việc thực hiện công việc trong phạm vi được giao;

- Trực tiếp phụ trách cơ sở vật chất và trang thiết bị của trung tâm;

- Xây dựng kế hoạch kinh phí hoạt động của đơn vị; 

- Phụ trách công tác lưu hành và phát triển bạn đọc, cấp và in thẻ cho cán bộ và học viên cao học; 

- Quản lý Phân hệ quản trị lưu thông;

- Quản lý, tìm kiếm, số hóa, biên mục tài liệu số;

- Xét duyệt, ký tắt và ký ban hành các loại văn bản liên quan đến công tác được giao phụ trách;

- Phụ trách và sinh hoạt tại tổ Lưu hành 

3

 


ThS. Trương Phan Quỳnh Thi, Phó giám đốc

- Giúp Giám đốc quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị, kiểm tra việc thực hiện công việc trong phạm vi được giao;

- Phụ trách công nghệ thông tin, xây dựng và phát triển thư viên điện tử (thư viện số, tài nguyên số);

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức hướng dẫn cho sinh viên các kiến thức thông tin;

- Quản lý và đưa thông tin lên website của trung tâm;

- Phụ trách soạn thảo một số văn bản hành chính;

- Quản lý, tìm kiếm, số hóa, biên mục tài liệu số;

- Xét duyệt, ký tắt và ký ban hành các loại văn bản liên quan đến công tác được giao phụ trách;

- Phụ trách và sinh hoạt tại tổ Tài nguyên Thông tin. 


TỔ LƯU HÀNH

1CN. Hoàng Thị Mỹ Hà, Tổ trưởng tổ Lưu hành 

- Xây dựng kế hoạch, triển khai kế hoạch và kiểm tra tiến độ công việc của tổ Lưu hành;

- Trực tiếp phụ trách công tác phát triển bạn đọc;

- Quản lý và phục vụ Kho tài liệu Tiếng việt Khổ bé:

+ Cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu bạn đọc

+ Quản lý bạn đọc qua Phân hệ lưu thông.

+ Quản lý các bộ hồ sơ thanh toán ra trường, chuyển trường, chuyển công tác, nghỉ hưu cho cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên của trường; 

- Quản lý vốn tài liệu Kho tài liệu Tiếng việt Khổ bé:

+ Sắp xếp, bảo quản vốn tài liệu kho tài liệu 

+ Thực hiện công tác đền tài liệu

+ Phối kết hợp với các tổ trong công tác bổ sung và thanh lọc tài liệu tại Trung tâm; 

- Đưa thông tin liên quan đến công tác phụ trách lên Website;

- Công tác số hóa, biên mục tài liệu số;  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Trung tâm giao.


3ThS. Nguyễn Thị Trang, Ủy viên công đoàn, Tổ trưởng nữ công  

- Quản lý và phục vụ Kho Tài liệu Tra cứu, Báo tạp chí:

+ Cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu bạn đọc

+ Quản lý bạn đọc qua Phân hệ lưu thông;

- Quản lý vốn tài liệu Kho tài liệu Tra cứu, Báo tạp chí:

+ Biên mục, nhập dữ liệu vào phân hệ ấn phẩm định kỳ

+ Sắp xếp, bảo quản vốn tài liệu kho tài liệu 

+ Phối kết hợp với các tổ trong công tác bổ sung và thanh lọc tài liệu tại Trung tâm;

- Công tác số hóa, biên mục tài liệu số;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Trung tâm giao.

4

 


ThS. Bùi Thị Thanh Nhãn, Chuyên viên 

- Quản lý và phục vụ Kho Tài liệu Giảng viên:  

+ Cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu bạn đọc

+ Quản lý bạn đọc qua Phân hệ lưu thông;

- Quản lý vốn tài liệu Kho tài liệu Giảng viên

+ Sắp xếp, bảo quản vốn tài liệu kho tài liệu 

+ Phối kết hợp với các tổ trong công tác bổ sung và thanh lọc tài liệu tại Trung tâm;

- Phụ trách công tác văn thư của Trung tâm;

- Hổ trợ giảng viên bán tài liệu giáo trình;

- Lên hệ giảng viên để mượn tài liệu bắt buộc và tham khảo thiếu;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Trung tâm giao.

5

 


CN. Nguyễn Quỳnh Trường, Phó chủ tịch công đoàn 

- Phụ trách công tác tu bổ tài liệu hư hỏng tại Trung tâm;

- Phụ trách công tác dịch vụ cung cấp thông tin cho bạn đọc; 

- Nhận luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu khoa học và xử lý file điện tử để cập nhật vào cơ sở dữ liệu;

- Ép thẻ thư viện cho cán bộ, thẻ học viên cao học;

- Công tác số hóa, biên mục tài liệu số;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Trung tâm giao.

6

 


CN. Trần Thị Diễm Chi, Chuyên viên 

- Quản lý và phục vụ Kho tài liệu Tiếng việt Khổ vừa:

+ Cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu bạn đọc

+ Quản lý bạn đọc qua Phân hệ lưu thông.

- Quản lý vốn tài liệu Kho tài liệu Tiếng việt Khổ vừa:

+ Sắp xếp, bảo quản vốn tài liệu kho tài liệu 

+ Thực hiện công tác đền tài liệu

+ Phối kết hợp với các tổ trong công tác bổ sung và thanh lọc tài liệu tại Trung tâm; 

- Công tác số hóa, biên mục tài liệu số;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Trung tâm giao.


TỔ TÀI NGUYÊN THÔNG TIN

1CN. Nguyễn Hiếu Hạnh, Cán sự

- Quản lý các con dấu và sổ sách, giấy tờ liên quan đến vốn tài liệu tại Trung tâm. Trực tiếp làm các công việc sau:

+ Kiểm tra hóa đơn, chứng từ và tài liệu khi bộ phận bổ sung nhập tài liệu tại Trung tâm và tài liệu biếu tặng, dự án

+ Phân kho cho các tài liệu và xử lý kỹ thuật: Đóng dấu chủ quyền, vào sổ đăng ký, mã kho

- Tham gia vào công tác Phân loại, biên mục, định chủ đề, định từ khóa, tóm tắt tài liệu cho tài liệu dạng sách;

- Tham gia các công tác xây dựng hệ thống mục lục tra cứu truyền thống (mục lục phích) của Trung tâm;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Trung tâm giao.

2CN. Ngô Thị Nga, Chủ tịch công đoàn 

- Quản lý và phục vụ Kho tài liệu Hạn chế và Tiếng nước ngoài:

+ Cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu bạn đọc

+ Quản lý bạn đọc qua Phân hệ quản trị lưu thông;

- Quản lý vốn tài liệu Kho tài liệu Hạn chế và Tiếng nước ngoài:

+ Sắp xếp, bảo quản vốn tài liệu

+ Thực hiện công tác đền tài liệu

+ Phối kết hợp với các tổ trong công tác bổ sung và thanh lọc tài liệu tại Trung tâm;

- Xây dựng tài liệu điện tử, sưu tầm, tìm kiếm và biên mục tai liệu số tiếng Anh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Trung tâm giao.

3CN. Lê Thị Tường Vi, Cán sự 

- Soạn thảo các văn bản được giao;

- Phụ trách công tác Phân loại, biên mục, nhập dữ liệu, định chủ đề, định từ khóa, tóm tắt tài liệu luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu khoa học ;

- Tham gia các công tác xây dựng hệ thống mục lục tra cứu truyền thống (mục lục phích) của Trung tâm;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Trung tâm giao.

4

 


CN. Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Chuyên viên 

- Trực tiếp làm công tác bổ sung vốn tài liệu cho Trung tâm.

- Đảm nhiệm mảng Công nghệ thông tin tại Trung tâm: 

+ Cài đặt, sửa chữa hệ thống máy tính khi bị hư hỏng nhẹ

+ Quản lý dữ liệu; sao lưu dữ liệu

+ Quản trị các phần mềm hiện có tại Trung tâm

+ Phối kết hợp với Ban giám đốc và các tổ trong việc ứng dụng CNTT vào các hoạt động  tại Trung tâm; 

- Phụ trách công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục tại Trung tâm; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Trung tâm giao.